Algemene Voorwaarden Entocare Wageningen, Biologische Gewasbescherming

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal geheel met alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Entocare en een opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts dan van toepassing wanneer wij die uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden cq. schriftelijk bevestigen.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Entocare en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Alle leveringen door ons van door ons van derden gekochte cq. betrokken goederen zijn mede onderworpen aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, waaronder deze derden de levering aan ons hebben verricht, een en ander voorzover daarvan in de onderhavige voorwaarden niet wordt afgeweken.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van Entocare zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Offertes van Entocare zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie, op basis waarvan een zo goed mogelijke inschatting van de aard, duur en omvang van de opdracht wordt gemaakt.
 3. Overeenkomsten komen tot stand op het moment van ontvangst van een ondertekende offerte en/of opdrachtbevestiging, dan wel Entocare een begin met de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt. Overeenkomsten komen in de plaats van en vervangen eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Entocare voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Entocare het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Entocare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Entocare worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Entocare zijn verstrekt, heeft Entocare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Entocare de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Entocare zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Entocare de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Entocare daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Entocare geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 5. Duur en opzegging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de overeenkomst. De overeenkomst kan met schriftelijke instemming van beide partijen worden verlengd onder de voorwaarden en bepalingen vastgelegd in de overeenkomst, dan wel onder andere voorwaarden in overleg met Entocare
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in acht te nemen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Entocare is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
  • Na het sluiten van de overeenkomst Entocare ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is Entocare bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Entocare op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Entocare de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst

Artikel 7. Levering van goederen

 1. De plaats van levering is de plaats waar de goederen worden verzonden
 2. Opgaven omtrent levertijden en –termijnen gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 3. De goederen worden geacht geleverd te zijn op het moment dat deze op ons bedrijf voor transport worden aangeboden.
 4. Goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Indien de afnemer de door ons ter levering aangeboden goederen om welke reden dan ook niet afneemt, komen alle kosten die hieruit voor ons voortvloeien voor rekening van de afnemer.
 6. Reclames met betrekking tot zichtbare afwijkingen en/of gebreken van geleverde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst door of vanwege de afnemer schriftelijk bij ons te worden ingediend, zulks op straffe van verval van het reclamerecht.
 7. Indien een reclame gegrond is dan hebben wij het recht naar onze keuze de betreffende goederen te vervangen danwel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen.

Artikel 8. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van Entocare. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Entocare heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.
 6. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,-
 7. Indien Entocare hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 8. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Alle werkzaamheden worden door Entocare naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Entocare een inspanningsverplichting voort, geen resultaatverplichting.
 2. Omdat vele factoren buiten ons om, zoals transportcondities en/of bewaarcondities alsmede o.a. ook weersinvloeden de werking en/of het resultaat van toepassing van onze goederen kunnen beïnvloeden, kunnen wij niet instaan voor een deugdelijke werking van de geleverde goederen.
 3. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- en/of andere schade, direct of indirect, voortvloeiende uit o.a. het vervoer en/of het gebruik van de geleverde goederen.
 4. Entocare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Entocare is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Entocare kenbaar behoorde te zijn.
 5. Entocare is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van het gebruik en/of de uitvoering door opdrachtgever en/of derden van door Entocare geleverde diensten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Entocare voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Entocare uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Entocare zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Entocare zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Entocare en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 7. De aansprakelijkheid van Entocare, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 8. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Entocare maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden cq. ten hoogste de factuurwaarde van de door ons geleverde goederen in verband waarmee de schade is ontstaan.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Entocare.

Artikel 10. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Entocare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Entocare niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Entocare heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Entocare zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Entocare zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Entocare verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, werkwijzen en andere geestesproducten van Entocare en dat in de ruimste zin des woords, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Entocare worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Entocare behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Entocare en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Augustus 2008

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland